Een client kan bij ons terecht via één van de verschillende zorginstellingen waarmee wij samen werken. Of via de gemeente (WMO).

Hoe gaan wij te werk:

Wij maken gebruik van de beproefde Mediatie-methodiek. Hier volgt een korte omschrijving van wat deze methodiek inhoudt.
Uitgangspunten van de Mediatie Methodiek:
• iedereen heeft de mogelijkheden in zich om met nieuwe situaties om te leren gaan en zich aan te passen aan veranderende situaties
• iedereen is in staat te veranderen (ongeacht de ernst van de opgelopen achterstand, leeftijd, handicap, beperking of niveau), uit te stijgen boven zijn (huidige) niveau van functioneren en te profiteren van nieuwe leerervaringen.

De Mediatie Methodiek is een begeleidingswijze gericht op het bevorderen en ontwikkelen van z.g. ‘leergedrag’ bij de deelnemers. Hierbij gaat het om het bewust trachten een verandering bij de deelnemer te realiseren, die anders niet vanzelfsprekend plaats vindt. De beoogde verandering door de werkleiding dient haalbaar en zinvol te zijn voor de persoon, c.q. door de persoon en zijn functioneren binnen (en buiten) het bedrijf als zinvol worden beschouwd. Om het gemeenschappelijk doel hierbij te bepalen en te realiseren, dient rekening te worden gehouden met de specifieke mogelijkheden van het individu.

Bij alles wat aangeleerd zal worden, dient aan de deelnemer inzichtelijk te worden gemaakt dat dit toepasbaar kan zijn in een veelheid van andere situaties. Hierdoor leert de persoon het geleerde ook in een andere situatie toe te passen. Mediatie is eveneens gericht op het spontaan ontstaan van nieuw leergedrag door het activeren van het eigen initiatief van de deelnemer. Hierbij wordt van de werkleiding onder meer gevraagd de wijze van produceren en handelen in toenemende mate over te laten aan de wijze van aanpak en benadering van het individu zelf. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bevorderd.
Mediatie is dus een begeleidingsstijl waarbij er een doelbewuste interactie plaats vindt tussen de werkleiding en de deelnemer gebaseerd op verandering van leergedrag.

Dit wordt bereikt door de deelnemer inzicht te geven c.q. bij zichzelf te laten ervaren:
• wát veranderd en gedaan kan/moet worden (Intentionaliteit),
• de zin, het waarom van de verandering / de taakopdracht (Zingeving)
• de wijze waarop het aangeleerde in een andere situatie kan worden toegepast (Transcendentie).

Per functie binnen De Houtgrutter is een functieomschrijving gemaakt gericht op de inhoud, de functie-eisen, kwaliteit, veiligheid, verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Daarnaast is er per functie een profielscore gemaakt, zodat profielvergelijking tussen de medewerker en de functie de leerpunten in beeld brengt waaraan in het kader van loopbaanontwikkeling gewerkt kan worden. Hiervoor is een op de doelgroep gericht profiel-vergelijkingssysteem ontwikkeld. Dit systeem bevat (per functie) een functie-profielscore en een werk- en persoonsprofiel. Het werk- en persoonsprofiel biedt de werkleiding een instrument om de prestaties en mogelijkheden van de persoon bij het uitoefenen van zijn functie in beeld te brengen. De uitkomsten worden door de werkleiding met elkaar vergeleken en dienen ter voorbereiding van de functionering- en beoordelingsgesprekken in het kader van loopbaanontwikkeling.